TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Giới thiệu chung

* Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

     Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được quy định trong Quyết định số: 14/2007/QĐ- BYT, ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ y tế, về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

      1.1 Chức năng

      Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

      1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Kiểm dịch y tế trên cơ sở những quy định chung về Kiểm dịch y tế và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, trình Giám đốc Sở y tế phê duyệt.
 2. Tổ chức thực hiện các hoạt động:
 • Tổ chức thực hiện công tác Kiểm dịch y tế, giám sát thường xuyên các bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng theo quy định của pháp luật về Kiểm dịch y tế;
 • Kiểm tra y tế, thực hiện xử lý y tế và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định hiện hành;
 • Thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp Kiểm dịch y tế đối với các cơ sở cung ứng thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu;
 • Thực hiện các biện pháp phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang mầm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở y tế giao và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

        Bộ máy tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh gồm:

 1. Lãnh đạo: 01 Giám đốc và  02 Phó Giám đốc
 2. Các Khoa/ Phòng chức năng :
  1. Khoa Kiểm dịch y tế
  2. Khoa Xử lý y tế
  3. Khoa Xét nghiệm
  4. Khoa Tiêm chủng & Quản lý sức khỏe
  5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
  6. Phòng Tổ chức - Hành chính

3. Hoạt động chuyên môn của Trung tâm

 1. Kiểm dịch y tế tàu biển, tàu bay xuất/nhập/quá cảnh
 2. Kiểm dịch y tế người, xuất/nhập/quá cảnh
 3. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu
 4. Tiêm chủng/cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế
 5. Kiểm dịch y tế mẫu vi sinh học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận, cơ thể người vận chuyển qua biên giới.
 6. Kiểm dịch y tế thi thể vận chuyển qua biên giới
 7. Xử lý y tế phương tiện vận tải, nhà kho, hàng hóa, khu vực cửa khẩu.
 8. Cấp giấy chứng nhận xử lý/ miễn xử lý y tế cho tàu biển
 9. Kiểm tra y tế cơ sơ sản xuất, chế biến bữa ăn trên máy bay
 10. Kiểm tra y tế các cơ sở ăn uống khu vực sân bay, cảng
 11. Giám sát mật độ chuột, công ty trong khu vực cửa khẩu.
 12. Kiểm dịch y tế bưu điện, bưu phẩm tại Bưu điện.

 

 

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2021 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

3

Truy cập

666.231