TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

14/06/2017

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

 

1.Thủ tục, trình tự, thời gian cấp giấy chứng nhận

   1.1. Trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết hồ sơ:

   *Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định

   *Bước 2: Nộp hồ sơ tại Khoa Kiểm dịch y tế - Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế - số 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận đối với thi hài, tro, hài cốt xuất cảnh, nhập cảnh hoặc tại kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất, các bưu điện, bưu cục ngoại dịch đối với thi hài, tro, hài cốt nhập cảnh.

 • Thời gian nhận hồ sơ:
  • Đối với thi hài, tro, hài cốt nhập cảnh đã về đến sân bay, bưu điện hoặc xuất cảnh mà đã đến ngày phải gởi đi ngay thì nhận hồ sơ ngay lúc nhận được tin báo tất cả các ngày trong năm và 24/24 giờ.
  • Đối với thi hài, tro, hài cốt xuất cảnh chưa đến ngày phải chuyển đi hoặc nhập cảnh nhưng chưa về tới Việt Nam thì nhận hồ sơ tại Khoa Kiểm dịch y tế trong giờ hành chính (sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00).

    *Bước 3: Kiểm dịch viên kiểm tra hồ sơ và quy cách bảo quản.

    *Bước 4: Cấp giấy chứng nhận (trong vòng 30 phút sau khi nhận hồ sơ và kiểm tra thực tế xong).

    1.2 Thành phần, số lượng hồ sơ:     

 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Giấy khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt: 01 bản
  • Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của tổ chức y tế nơi xuất phát: 01 bản
  • Giấy chứng tử (đối với thi hài xuất, nhập cảnh): xuất trình
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ), Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP. Hồ Chí Minh thu nhận bản photo không cần công chứng sau khi đối chiếu với bản chính.

2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

            Tổ chức hoặc cá nhân.                                                    

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Khoa Kiểm dịch y tế - Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP. Hồ Chí Minh.

4. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

            Giấy chứng nhận Kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt.

5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

            Giấy khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt (mẫu đính kèm)

6. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

Kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

1

Kiểm tra y tế đối với thi thể

USD/lần kiểm tra

20

2

Kiểm tra y tế đối với hài cốt

USD/lần kiểm tra

7

3

Kiểm tra y tế đối với tro cốt

USD/lần kiểm tra

5

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

 • Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Thủ tướng chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
 • Thông tư 46 /2014/TT-BYT Ngày 05/12/2014  của bộ Y tế hướng dẫn Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.

 

Phụ lục 1

GIẤY KHAI BÁO Y TẾ THI THỂ, HÀI CỐT, TRO CỐT

Health Quarantine Declaration of Corpse, Bones, Body ash

 

Họ tên người khai/Name of declarant ……………………………………………

Địa chỉ/Address…………………………………………………………………...

Quan hệ với người chết/Declarants relation to deceased………………………..

 

 

 

Họ tên người chết/Name of deceased …........    Nam/Male             Nữ/Female

Ngày sinh/Date of birth………………Ngày chết/Date of death………………...

Quốc tịch/Nationality………………….Nơi chết/Place of death………………...

Nguyên nhân chết (nếu là thi thể)/Cause of death (for corpse only)……………..

Chuyển từ/Transported from…………………………………………………………… Đến/Arrival………………….................................................................................

Có xác nhận của tổ chức y tế nơi xuất phát xác nhận điều kiện khâm liệm thi thể không?/ Is there an official letter of local of authorized health unit confirming on sanitary of corpse? Có/Yes ÿ Không/No ÿ

Nếu có, nộp bảo sao/If yes, give a copy

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khai này/I certify that the declaration given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

                                                                        Ngày/date ..... tháng/month  .... năm/year ...........

                                                                                                   Date (dd/mm/yy)

                                                                                                       Người khai

                                                                                         (ký, ghi họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HEALTH SERVICE OF HOCHIMINH CITY
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ
INTERNATIONAL HEALTH QUARANTINE CENTER

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No:                   /YT-VN

ngày   tháng    năm   
Date (dd/mm/yy)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH Y TẾ
THI THỂ, HÀI CỐT, TRO CỐT

Health Quarantine Certificate of Corpse, Bones, Body ash

 

Họ tên người khai/Name of declarant: ..............................................................................

Địa chỉ/Address ..................................................................................................................

Quan hệ với người chết/Declarant’s relation to deceased .................................................

Họ tên người chết/Name of deceased …………………......... Nam/Male£ Nữ/Female£

Ngày sinh/Date of birth …………………… Ngày chết/Date of death .............................

Quốc tịch/Nationality ………………………. Nơi chết/Place of death ............................

Nguyên nhân chết (nếu là thi thể)/Cause of death (for corpse only) ..................................

Chuyển từ/Transported from ………………………. Đến/Arrival ...................................

Căn cứ Nghị định số     /2010/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và sau khi xem xét các giấy tờ liên quan theo quy định hiện hành, kết quả kiểm tra y tế, kết quả xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới cho phép chuyên chở qua biên giới thi thể, hài cốt, tro cốt này từ ……………….. đến …………………….. qua cửa khẩu
Based on Decree No.           /2010/NĐ-CP of the Government of Viet Nam dated dd/mm/2010 on implementing the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases and the related documents conformed to current regulations, results of sanitary examination, results of the treatment, the Border Health Quarantine Unit issues a Certificate for import – export of this Corpse, Bones, Body ash from ............... to ............. through border gate of ................................................................

............................................................................................................................................

Kiểm dịch viên y tế
Health Quarantine Officer

Giám đốc
Director

 

 

Download file đính kèm

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2020 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

1

Truy cập

485.893